HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 01/11/2020
Nội dung: Mong được chi cục thuế giải đáp thắc mắc về vấn đề có được lùi, chừa ngày khi xuất hóa đơn điện tử không? Quy  định đó nằm ở điều mấy, luật gì?
Nếu không được lùi chừa ngày nhưng doanh nghiệp vẫn cố tình không tuân thủ vì mực sử phạt là bao nhiêu? Theo quy định nào?
Người gửi: Nguyễn C   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế

Cục Thuế TP. Đà Nẵng nhận được câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử UBND TP. Đà Nẵng của Ông (Bà) Nguyễn C nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử. Cục Thuế TP. Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 7 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử;

“1. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

3. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

4. Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, pháp luật quản lý thuế để hướng dẫn cụ thể thời điểm lập hóa đơn đối với các trường hợp khác và nội dung quy định tại Điều này”.

Theo đó, thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ được quy định cụ thể tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và một số trường hợp khác tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính; thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm. Trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm là hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn, mức phạt được quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 24/9/2013 và Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

          Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời để ông (bà) Nguyễn C được biết, thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn hoặc tham khảo thêm các thông tin về chính sách thuế tại Trang Thông tin điện tử của Cục Thuế TP. Đà Nẵng tại địa chỉ: http://danang.gdt.gov.vn./.