HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
Ngày gửi: 03/09/2020
Nội dung:  Qua thông tin trên mạng internet, tôi được biết thành phố có kế hoạch hỗ trợ cho người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên trong đợt dịch covid lần 2. Vậy cho tôi hỏi làm thế nào để tôi có thể đăng ký nhận hỗ trợ. Hồ sơ + quy trình nộp hồ sơ, đơn vị tiếp nhận hồ sơ trợ cấp là như thế nào? Tôi cảm ơn.
Người gửi: Trần Cẩm Vân   Địa chỉ: K460/16 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của Bà, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Hiện nay, tại thành phố Đà Nẵng đang tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ cho người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 03 tháng (tháng 4, 5 và 6 năm 2020).

Cụ thể về điều kiện hỗ trợ, thành phần hồ sơ, trình tự và cách thức thực hiện như sau:

1. Về điều kiện hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg như sau:

“Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

-. Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

- Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31 tháng 3 năm 2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.”

2. Về thành phần hồ sơ quy định tại mục 1, phần II Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 như sau:

- Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lươngđảm bảo điều kiện theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, có xác nhận của tổ chức công đoàn (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội(mẫu số 01 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg).

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

- Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

3. Trình tự thực hiện

          - Doanh nghiệp lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận vào Danh sách.

- Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động và gửi doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đặt trụ sở.

4. Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nộp qua dịch vụ công trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Vì vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Ông (Bà) đảm bảo đủ các điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg nêu trên thì đề nghị doanh nghiệp nơi Ông (Bà) làm việc lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội (nơi đơn vị tham gia) và UBND quận, huyện nơi đặt trụ sở để được giải quyết theo quy định.

Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại doanh nghiệp gặp khó khăn trong đợt dịch Covid lần 2 (tháng 8, 9 năm 2020), hiện nay chưa có chính sách hỗ trợ.

  Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Bà được biết./.