HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Y tế
  •   
  •  
Ngày gửi: 03/09/2020
Nội dung: Tôi muốn mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình. Cho tôi hỏi mức đóng mỗi tháng là bao nhiêu và gói bảo hiểm y tế yêu cầu đóng tối thiểu bao nhiêu tháng? Tôi cảm ơn.
Người gửi: Trần Cẩm Vân   Địa chỉ: K460/16 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội

Trường hợp Bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng trả lời như sau:

Nhóm tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được quy định tại Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

1. Về mức đóng bảo hiểm y tế: tiết e, khoản 1 Điều 7 Nghị đinh 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Ví dụ mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng tại thời điểm tháng 9/2020 là: 1.490.000*4,5% = 67.050 đồng/tháng.

2. Tại khoản 7, Điều 9 Nghị đinh 146/2018/NĐ-CP quy định: đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình quy định tại Điều 5 Nghị định này: Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình hoặc thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế nộp tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Do đó, số tháng tối thiểu đóng bảo hiểm y tế khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là 03 tháng.

Trân trọng!