HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 03/06/2020
Nội dung:  Kính gửi Cục Thuế TP. Đà Nẵng,
Công ty tôi có thuê đất ( thuê theo năm 1) và bỏ tiền ra xây kho để làm kho chứa hàng. Xin hỏi Công ty tôi có cần đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế hay sở kế hoạch không? Và  Để được tính chi phí khi tính thuế TNDN công ty tôi cần những hồ sơ gì để được tính chi phí.
Nhờ Cục Thuế  hướng dẫn .
Trân trọng./. 
Người gửi: HUỲNH THỊ KIM LIÊN   Địa chỉ: HÒA VANG , TP ĐÀ NẴNG
Đơn vị trả lời: Cục thuế

Cục Thuế TP. Đà Nẵng nhận được đề nghịgiải đáp thắc mắc về chính sách thuế trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP. Đà Nẵng của bà Huỳnh Thị Kim Liên đối với trường hợp Công ty thuê đất làm kho chứa hàng (không thực hiện giao dịch mua bán) thì có phải đăng ký địa điểm kinh doanh?. Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

1. Về đăng ký địa điểm kinh doanh

Tại Khoản 3 Điều 45 Luật số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội hướng dẫn về địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp quy định:

3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.”

Theo đó, trường hợp Công ty thuê đất làm kho chứa hàng, tại kho hàng không tiến hành hoạt động kinh doanh thì không phải đăng ký địa điểm kinh doanh.

2. Chi phí được trừ đối với chi phí xây nhà kho

Theo nội dung hỏi thì việc Công ty Bà thuê đất theo năm 1 thì các năm sau có thể sẽ tiếp tục thuê hoặc không thuê. Do vậy, việc Công ty xây dựng kho chứa hàng trên đất thuê như Bà trình bày sẽ như thế nào? Mức độ xây và giá trị công trình như thế nào là chưa rõ. Do đó, cơ quan Thuế chưa có cơ sở trả lời, tuy nhiên Bà có thể tham khảo nguyên tắc sau:

Tại Khoản 2.2e Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN quy định:

“…Trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện như sau:

+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).

+ Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.

+ Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định…”

- Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:

“1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên...”

Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính quy định về khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định:

 

Danh mục các nhóm tài sản cố định

Thời gian trích khấu hao tối thiểu (năm)

Thời gian trích khấu hao tối đa (năm)

G - Nhà cửa, vật kiến trúc

 

 

1. Nhà cửa loại kiên cố.

25

50

3. Nhà cửa khác.

6

25

4. Kho chứa, bể chứa...

5

20

7. Các vật kiến trúc khác

5

10

 

Theo đó, về nguyên tắc, để được coi là tài sản cố định thì phải thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC nêu trên và thời gian trích khấu hao đối với kho chứa hàng tối thiểu là 05 năm. Bà căn cứ tình hình thực tế và quy định trên để thực hiện.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời bà Huỳnh Thị Kim Liênđược biết, thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị Bà liên hệ trực tiếp với Cơ quan Thuế quản lý đơn vị để được hướng dẫn./.

 

(Lưu ý: Khi hỏi đề nghị phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đơn vị cần hỏi, mã số thuế, địa chỉ và số điện thoại của người hỏi)