HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
Ngày gửi: 29/04/2020
Nội dung:  

1- Tại điểm 9, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định như sau:

“9. Nơi nhận

a) Nơi nhận văn bản gồm: Nơi nhận để thực hiện; nơi nhận để kiểm tra, giám sát, báo cáo, trao đổi công việc, để biết; nơi nhận để lưu văn bản.

b) Đối với Tờ trình, Báo cáo (cơ quan, tổ chức cấp dưới gửi cơ quan, tổ chức cấp trên) và Công văn, nơi nhận bao gồm:

Phần thứ nhất bao gồm từ “Kính gửi”, sau đó là tên các cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị, cá nhân trực tiếp giải quyết công việc.

Phần thứ hai bao gồm từ “Nơi nhận”, phía dưới là từ “Như trên”, tiếp theo là tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan khác nhận văn bản.”

          Như vậy đối với Tờ trình, Báo cáo và Công văn phải có ghi mục kính gửi vào mục số 9a của “Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản hành chính”.

2- Tuy nhiên; đến mục II, phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định như sau:

a) Mẫu 1.5 – Công văn: Có kính gửi như đúng hướng dẫn ở trên mục số 9a của “Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản hành chính”.

b) Mẫu 1.4 – Văn bản có tên loại: Thì không có kính gửi đặt ở vị trí mục số 9a của “Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản hành chính”.

Vậy cho em hỏi  Tờ trình, Báo cáo có kính gửi đặt ở vị trí mục số 9a của “Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản hành chính” hay không?. Nếu không có thì Mẫu 1.4 – Văn bản có tên loại mục II, phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ áp dụng cho loại văn bản hành chính nào?

3- Mẫu văn bản trình bày nào dùng để trình bày cho Tờ trình, báo cáo trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

Trân trọng cảm ơn

Người gửi: Đỗ Hồng Long   Địa chỉ: UBND Phường Hòa Cường bắc
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ

 

Trả lời:

1. Vị trí trình bày phần “Kính gửi” của tờ trình và báo cáo

Theo Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản hành chính tại Mục IV Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, ô số 9a (phần kính gửi của nơi nhận) nằm dưới ô số 5a (tên loại và trích yếu nội dung văn bản). Vì vậy, tại tờ trình và báo cáo, nếu có phần “Kính gửi” thì phần “Kính gửi” nằm phía dưới tên loại và trích yếu nội dung văn bản.

2. Mẫu văn bản dùng cho tờ trình, báo cáo trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

Tờ trình báo cáo là văn bản hành chính có tên loại. Do đó, tờ trình báo cáo thực hiện theo Mẫu 1.4 - Văn bản có tên loại tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, tại điểm b khoản 9 Mục I Phần I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định: Đối với tờ trình, báo cáo (cơ quan, tổ chức cấp dưới gửi cơ quan, tổ chức cấp trên) và công văn, nơi nhận bao gồm phần thứ nhất là “Kính gửi” và phần thứ hai là Nơi nhận. Do đó chỉ với tờ trình và báo cáo của cơ quan cấp dưới gửi cơ quan cấp trên mới có phần “Kính gửi”. Tờ trình và báo cáo của cơ quan gửi cơ quan ngang cấp không có phần “Kính gửi”.

Như vậy, đối với tờ trình và báo cáo của cơ quan cấp dưới gửi cơ quan cấp trên mới có phần “Kính gửi” và được trình bày phía tên loại và trích yếu nội dung. Đối với, tờ trình và báo cáo của cơ quan gửi cơ quan ngang cấp không có phần “Kính gửi” và trình bày theo Mẫu 1.4 - Văn bản có tên loại tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

          Vậy Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng trả lời để Ông được biết./.