HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đầu tư
  •   
  •  
Ngày gửi: 22/06/2019
Nội dung: Chào Ban biên tập!
Cho tôi hỏi cơ sở pháp lý Quy định về thời gian trùng tu, đại tu tài sản cố định (ví dụ như Thiết bị máy tính chủ server, thiết bị định tuyến Router, ...) để lập kế hoạch sửa chữa lớn Tài sản cố định
Cám ơn BBT nhiều
Người gửi: Nguyễn Văn Tuân   Địa chỉ: 552 Trưng Nữ Vương, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính

Sở Tài chính có ý kiến phản hồi như sau:

“Hiện nay chưa có quy định về thời gian trùng tu, đại tu tài sản cố định tại doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị). Đề nghị độc giả căn cứ khung thời gian khấu hao tài sản cố định quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định ban hành kèm theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tình trạng tài sản, nhu cầu sử dụng của cơ quan, đơn vị để lập kế hoạch sửa chữa cho phù hợp”

Trân trọng!