HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 20/01/2018
Nội dung:  Kính gửi các ban nghành liên quan !
Tên tôi là : nguyễn đức dũng hiện nay đang làm việc tại công ty đang hoạt động trên địa bàn đà nẵng. Nay tôi đang làm việc trong môi trường độc hại. Xin các ban ngành liên quan cho tôi biết chế độ độc hại được chi trả cho người lao động thế nào ? Ai chi trả ? Nếu chưa thỏa đáng cho người lao động thì liên hệ với cơ quan chức năng nào ?
Người gửi: Nguyễn đức dũng   Địa chỉ: Hòa liên 5, hòa vang, đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của Ông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm được quy định tại các danh mục ban hành kèm theo các Quyết định, Thông tư do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, bao gồm: Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995; Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996; Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/2996; Quyết định số 1085/LĐTBXH-QĐ ngày 6/9/1996; Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/03/1999; Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000; Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/9/2003; Quyết định số 03/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 7/3/2006; Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012; Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016.

Theo đó, trường hợp người lao động làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thì người sử dụng lao động phải thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người lao động theo quy định pháp luật như: người lao động được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động - TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; được hưởng chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật theo quy định Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại; được giảm giờ làm việc, tăng số ngày nghỉ hằng năm, được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn so người lao động làm việc ở điều kiện bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động 2012.

Vì vậy, khi làm công việc thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, để đảm bảo quyền lợi của mình, Ông có thể yêu cầu Công ty thực hiện chính sách, chế độ theo quy định pháp luật. Trường hợp, Công ty không thực hiện, Ông có thể làm đơn khiếu nại gửi đến Ban Lãnh đạo Công ty. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn, nếu Công ty vẫn không giải quyết thỏa đáng, Ông có thể làm đơn khiếu nại gửi đến Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng (giải quyết khiếu nại lần hai).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để ông được biết./.