HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 20/09/2021
Nội dung: Tôi bị nghỉ việc không lương do covid từ 20/7/2021 đến nay là 20/9/2021
Công ty có thông báo về chính sách hỗ trợ ngườ lao động bị nghỉ việc do covid theo NQ 68
Người lao động được trợ cấp 3.710.000 đ và 1.000.000đ nếu nuôi con dưới 6 tuổi
Cho tôi hỏi quý cơ quan như vậy có đúng không?
Và quy trình nộp hồ sơ,thời gian duyệt ,chi tiền là trong bao nhiêu ngày??
Vì nhân sự công ty tôi báo đã nộp hồ sơ online vào ngày 16/9/2021

Rất mong phản hồi nhanh từ quý cơ quan!
Người gửi: Lê văn Long   Địa chỉ: Phường thanh bình,hải châu
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của Ông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

-  Về đối tượng, điều kiện hỗ trợ và mức hỗ trợ

Tại Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định về chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ:

“Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người lao động thuộc đối tượng và đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTG nêu trên thì được hỗ trợ theo mức quy định tại khoản 1 Điều 14 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg như sau:

1.855.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng (30 ngày).

3.710.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng (30 ngày) trở lên.”

Ngoài ra, trường hợp người lao động đang mang thai thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em quy định tại khoản 2Điều 14 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

- Về trình tự thủ tục thực hiện hồ sơ hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được quy định tại Điều 16 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, cụ thể:

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

3. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Theo đó, thời hạn giải quyết đối với chính sách này là 06 ngày làm việc, tại cơ quan bảo hiểm xã hội 02 ngày làm việc; UBND quận, huyện 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 02 ngày làm việc.

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ông được biết./.