HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Nội vụ
  •   
  •  
Ngày gửi: 21/08/2021
Nội dung:  Xin chào ạ. Em là sinh viên ngành luật và đang nghiên cứu về thực tiễn xử lý kỷ luật công chức tại UBND thành phố Đà Nẵng. Em muốn tìm hiểu về những kết quả đạt được trong xét xử kỷ luật công chức trong giai đoạn 2016-2021 ạ.
Người gửi: Hà Thúy Lương   Địa chỉ: Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ

Sở Nội vụ phúc đáp câu hỏi của ông (bà) như sau:

Thời gian qua, thành phố đã đẩy mạnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quản lý tư tưởng, duy trì nghiêm việc cấp hành các nội quy, quy chế trong cơ quan, đơn vị là những vấn đề thường xuyên được chú trọng. Qua đó đã phát huy hiệu quả vai trò của các sở ban ngành trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các tiêu cực tác động vào đội ngũ cán bộ công chức viên chức tại các cơ quan, đơn vị.

Công tác xử lý kỷ luật hằng năm được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, đặc biệt đẩy mạnh công tác rà soát trách nhiệm và xử lý kỷ luật các cá nhân có các sai phạm liên quan được nêu tại các kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng luôn được chú trọng, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; các cuộc kiểm tra, giám sát đều tăng so với cùng kỳ năm trước; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên.

Trong thời gian đến, thành phố sẽ tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Vậy, Sở Nội vụ trả lời để ông (bà) biết. Trân trọng./.