+ Cam on UBND Thanh pho ve bảo vệ rừng ở Sơn Trà
+ Tiếng Ồn
+ Thắc mắc
+ thủ tục đăng ký vào khu công nghệ cao.
+ Tại sao các khu tái định cư chưa có đường trục về Viễn Thông?
+ phần mềm quản lý nhân hộ khâu
+ Vệ sinh môi trường
+ Ưu đãi phải đi kèm với ràng buộc điều kiện hợp tác vùng để cùng phát triển sâu ngành công nghiệp