+ Tiếng Ồn
+ Thắc mắc
+ Tại sao các khu tái định cư chưa có đường trục về Viễn Thông?
+ Vệ sinh môi trường