HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đầu tư
  •   
  •  
Ngày gửi: 24/01/2018
Nội dung:

Chào các Anh/Chị

Anh/Chị cho em hỏi :

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/09/2010 của Bộ TTTT Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án

Công ty em là Danh nghiệp nhà nước (trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung), sử dung vốn khấu hao cơ bản để đầu tư Mua sắm vật tư thiết bị công nghệ thông tin, nâng cấp, phát triển phần mềm nội bộ thì có được áp dụng thông tư 21/2010/TT-BTTTT để thực hiện các công trình trên không ạ.

Em cám ơn nhiều!

Người gửi: Nguyễn Văn Tuân   Địa chỉ: 393 Trưng Nữ Vương, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính

Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau:

Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông có quy địnhphạm vi áp dụng như sau:

“1. Thông tư này quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án, áp dụng cho các trường hợp đầu tư nâng cấp, mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hiện có (bao gồm cả việc đầu tư mới các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin thuộc hệ thống đã có) sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có mức vốn dưới 03 tỷ đồng, bao gồm:

a) Phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ;

b) Mua sắm, nâng cấp, lắp đặt, cài đặt thiết bị công nghệ thông tin (phần mạng, phần cứng, phần mềm thương mại) nhằm duy trì hoạt động thường xuyên có tổng giá trị trên 100 triệu đồng.”

Theo đó, nội dung câu hỏi của độc giả chỉ nêu sử dụng vốn khấu hao cơ bản và không nêu cụ thể mức vốn thực hiện.

Theo khoản 2, Điều 2 Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT có quy định: “Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Thông tin và Truyền thông (được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012) và các quy định hiện hành.

Ngoài ra, Công ty độc giả đang công tác là doanh nghiệp nhà nước (trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung), nên việc quản lý, sử dụng vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Quy chế quản lý tài chính đối với EVN do Chính phủ ban hành. Trên cơ sở đó, EVN cũng ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty TNHH MTV do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ. Do đó, đề nghị độc giả nghiên cứu thêm các quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty nơi công tác, các văn bản hiện hành về đầu tư nâng cấp, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện đúng quy định.

Trân trọng!