HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 07/12/2017
Nội dung:  Kính gửi lãnh đạo,

Như tiêu đề, tôi muốn hỏi về điều kiện được giao đất rừng, đất sản xuất nông nghiệp, hạn mức, ai được giao và cấp như thế nào.

Trân trọng.
Người gửi: Phan Văn Huy   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Huyện Hoà Vang

Về nội dung hỏi, UBND huyện thông tin như sau

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, đảm bảo việc giải quyết hồ sơ đất đai cho cá nhân, tổ chức đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND thành phố phê duyệt, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND 11 xã

Thông báo cho các cá nhân, tổ chức đóng trên địa bàn xã đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (kể cả đất thổ cư và đất nông nghiệp thuần túy), giao đất, thuê đất trong năm 2018, làm cơ sở để UBND huyện Hòa Vang đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

Thông tin về thửa đất phải nêu rõ: họ tên, địa chỉ thửa đất, mục đích sử dụng đất hiện trạng, mục đích sử dụng đất sau khi chuyển mục đích (giao đất, thuê đất), diện tích sử dụng và xác định vị trí trên Bản đồ 64/CP.

Báo cáo tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các cá nhân, tổ chức đề nghị gửi về UBND huyện Hòa Vang 

Kể từ nay về sau, hàng năm UBND xã có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các cá nhân, tổ chức và gửi về UBND huyện trước ngày 30/8 (của năm trước năm Kế hoạch) để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích, giao đất, thuê đất trên toàn địa bàn huyện để bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình UBND thành phố phê duyệt để làm cơ sở giải quyết hồ sơ đất đai cho công dân.

Vậy, UBND huyện thông tin để công dân được biết./.