HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đầu tư
  •   
  •  
Ngày gửi: 14/11/2017
Nội dung:  

Chào các Anh chị, cho em hỏi 02 vấn đề về Tư vấn và Quản lý dự án Công nghệ thông tin như sau:

1/ Theo Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT, ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (thay thế Quyết định số 993/QĐ-BTTTT): Quy định Chi phí giám sát thi lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức công bố tại bảng số 9, trang 24 trong Quyết định này) và nhân với chi phí lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm (chưa có thuế giá trị gia tăng).

-----

 Hỏi: Cách tính chi phí Tư vấn giám sát theo Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT, ngày 30/12/2016 có giá trị rất nhỏ, thực tế không thể thực hiện được, theo em Chi phí tư vấn giám sát = định mức tỷ lệ X Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị. Vậy, Bộ TTTT hay Sở TTTT đã có hướng dẫn hay văn bản điều chỉnh như thế nào chưa ạ, nếu có cho em xin với ạ.

 

2/ Theo quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016, tại Bảng số 2 có quy định định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tính bằng 1,65 lần định mức lập dự án đầu tư.

-----

Hỏi: - Trường hợp dự án có Tổng mức đầu tư bằng bao nhiêu thì được lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật có phải là thiết kế 01 bước không (là thiết kế sơ bộ (trong thủ tục lập BCNCKT) và thiết kế kỹ thuật thi công (thiết kế bản vẽ thi công))

Trân trọng cám ơn các Anh Chị

Người gửi: Nguyễn Văn Tuân   Địa chỉ: 393 Trưng Nữ Vương, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông

1/ Theo Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT, ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (thay thế Quyết định số 993/QĐ-BTTTT): Quy định Chi phí giám sát thi lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức công bố tại bảng số 9, trang 24 trong Quyết định này) và nhân với chi phí lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm (chưa có thuế giá trị gia tăng).

-----

 Hỏi: Cách tính chi phí Tư vấn giám sát theo Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT, ngày 30/12/2016 có giá trị rất nhỏ, thực tế không thể thực hiện được, theo em Chi phí tư vấn giám sát = định mức tỷ lệ X Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị. Vậy, Bộ TTTT hay Sở TTTT đã có hướng dẫn hay văn bản điều chỉnh như thế nào chưa ạ, nếu có cho em xin với ạ.

Trả lời:

Định mức Chi phí tư vấn giám thi công đối với các dự án ứng dụng CNTT áp dụng tại Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016, hiện nay chưa có văn bản nào thay thế.  

2/ Theo quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016, tại Bảng số 2 có quy định định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tính bằng 1,65 lần định mức lập dự án đầu tư.

-----

Hỏi: - Trường hợp dự án có Tổng mức đầu tư bằng bao nhiêu thì được lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Trả lời:

Đối với các dự án ứng dụng CNTT chưa có hướng dẫn về lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Hỏi: - Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật có phải là thiết kế 01 bước không (là thiết kế sơ bộ (trong thủ tục lập BCNCKT) và thiết kế kỹ thuật thi công (thiết kế bản vẽ thi công))

Trả lời: 

Theo khoản 2, Điều 5, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP:

“2. Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

b) Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).”

Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 55 của Luật Xây dựng năm 2014

Điều 55. Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

1. Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng.

2. Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm thuyết minh về sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất, quy mô, công suất, cấp công trình, giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.