HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đầu tư
  •   
  •  
Ngày gửi: 06/07/2017
Nội dung:  II- Hỏi về cấp vốn sự nghiệp gíao dục có tính chất đầu tư:

1- UBND huyện trích nguồn vốn Sự nghiệp Giáo dục và ĐT năm 2016 để đầu tư thêm một số hạng mục của Trường Mầm non nhằm hoàn thiện để đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 gồm xây nhà bếp ăn, khu thể chất .... tổng mức đầu tư 2,5tỷ đồng (Vốn này trích từ tổng vốn sự nghiệp giáo đục và ĐT năm 2016 120tỷ).

- Chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án đầu tư và Xây dựng huyện.

2- Công trình thực hiện đầy đủ quy định như: Phê duyệt Báo cáo kinh tế Kỹ thuật, Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đấu thầu; lên phiếu giá; Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với tổng giá trị 2,364 triệu đồng).

3- Công trình này có phải mở mã số dự án đầu tư không? Vì đây là vốn sự nghiệp Giáo dục có tính chất đầu tư?.

- Nếu mở mã số dự án đầu tư thì văn bản nào quy định?

- Còn nếu không mở mã số dự án đầu tư thì văn bản nào quy định?

4- Vậy Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp vốn cho công trình này như thế nào?

- Cấp vốn qua mã số dự án đầu tư công trình?

- Cấp bằng dự toán cho Ban quản lý các dự án đầu tư và Xây dựng huyện

Kính đề nghị hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn

Người gửi: Đỗ Hồng Long   Địa chỉ: Quận Cẩm Lệ
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính

Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách quy định “Dự án đầu tư (sau đây gọi chung là dự án) là các dự án nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn đối ứng cho các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được Nhà nước giao hàng năm. Kế hoạch vốn đầu tư bao gồm vốn chuẩn bị đầu tư, vốn thực hiện đầu tư.”.

Theo nội dung câu hỏi, công trình này thuộc nguồn vốn sự nghiệp giáo dục (có tính chất đầu tư) không thuộc nguồn vốn đầu tư. Căn cứ quy định nêu trên thì công trình này không phải mở mã dự án đầu tư và phòng Tài chính Kế hoạch cấp vốn cho công trình này bằng dự toán cho Ban quản lý các dự án đầu tư và Xây dựng huyện theo quy định.

Trân trọng!